PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

DrPovas.com Pirkimo sąlygos apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

 

1. Pagrindinės nuostatos

 

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.drpovas.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB “Dr. Povas” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

 

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir kitus privalomus nurodyti duomenis (pažymėti ženkliuku - *) bei pasirinkęs apmokėjimo būdą ir pažymėjęs, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 

3. Pardavėjo teisės

 

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Šis punktas netaikomas  iki nutraukimo prisiimtiems įsipareigojimamas.

3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

4. Pardavėjo pareigos

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

5. Pirkėjo teisės

 

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymas detaliau aptartas šių Taisyklių Priede Nr. 1: Grąžinimas ir Garantija.

5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pirkėjo pareigos

 

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka drpovas.com pirkimo metu pasirinktu būdu. 

6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

7. Bendra Atsakomybė

 

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 

8. Asmens duomenų tvarkymas

 

8.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

8.2. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

8.3. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi ir saugomi, kol sueina maksimalus prekių grąžinimo terminas. 

8.4. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 

9. Informacijos siuntimas

 

9.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės apatinėje dalyje pateiktais duomenimis (telefonais +370 679 78810 ; +370 699 46302: ir el. paštu info@drpovas.com).

 

10. Baigiamosios nuostatos

 

10.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

10.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, Šalys turi teisę spręsti ginčą el. ginčų sprendimų sistemoje, kuri yra patalpinta šioje svetainėje: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Nepavkus išspręsti ginčo šioje el.ginčų sistemoje, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Grąžinimas ir garantija

Pirkimo ir pardavimo taisyklių priedas Nr. 1

 

 

1. Sutarties atsisakymo teisė

 

Pirkėjas per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos turi teisę drpovas.com elektroninėje parduotuvėje įsigytą prekę grąžinti arba pakeisti ją į kitą prekę.

 

2. Prekių grąžinimo tvarka:

 

2.1. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise ir grąžinti arba pakeisti įsigytą prekę turėtų iš anksto apie tai informuoti MB “Dr. Povas” el.paštu info@drpovas.com arba tel. +370 679 78810; +370 699 46302.

2.2. Per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos grąžinamos/keičiamos prekės turi būti išsiųstos Pardavėjui adresu:

MB “Dr. Povas”

Mileišiškių sodų 41

10211 Vilnius

Lietuva

 

2.3. Siųsti galima kurjeriu arba paštu.

2.4. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas pirkimą parduotuvėje DrPovas.com įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra) ir  prekių grąžinimo/ketimo  forma.

 

 

3. Kokybiškų prekių grąžinimas: 

 

3.1 Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia, nesugadinta pakuote, jos negali būti dėvėtos ar kitaip naudotos.

3.2 Kokybiškų prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pirkėjui.

3.3 Pinigai už prekes (įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas) grąžinami Pirkėjui per 10 dienų nuo to dienos, kai prekė pasiekia MB “Dr. Povas” šio Pirkimo-pardavimo taisyklių priedo 2.2 p. nurodytu adresu ir jeigu grąžinamos prekės atitinka 2.1 išvardintas sąlygas.

3.4 Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų prekių, kurių LR teisės aktai suteikia  galimybę negrąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz.: apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, pėdkelnes, kojines, naktinius marškinius, pižamas, žaislus, žaidimus ir pan.).

Dėl šių kokybiškų prekių grąžinimo Pardavėjas sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju.

3.4. Pardavėjas grąžindamas visas sumokėtas sumas, naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui.

3.5 MB “Dr. Povas” neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti nepasiekę MB “Dr. Povas” adresu (2.2. p).

 

 

4. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

 

4.1. Jei iš MB “Dr. Povas” įsigijote netinkamos kokybės prekę ir pardavėjas su Jumis neaptarė prekės trūkumų, Jūs turite teisę savo pasirinkimu reikalauti iš pardavėjo:

4.1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

4.1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

4.1.3. grąžinti sumokėtus pinigus ir vienašališkai nutraukti sutartį.

4.2. Norint grąžinti/pakeisti nekokybiškas prekes prašome vadovautis Šių Pirkimo-pardavimo taisyklių priedo  2 p. nurodyta Prekių grąžinimo tvarka.

4.3. Siekiant, jog būtų atitinkamai sumažinta prekės kaina - prašome susiekti MB “Dr. Povas” el.paštu info@drpovas.com arba tel. +370 679 78810; +370 699 46302.

4.4. MB “Dr. Povas” įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu:

- prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu;

- neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms;

- prekė buvo naudojama vadovaujantis prekės etiketėje nurodytomis sąlygomis.

 

4.5. Pinigai už prekes (įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas) grąžinami   Pirkėjui per 10 dienų nuo to dienos, kai prekė pasiekia MB “Dr. Povas” šio Pirkimo-pardavimo taisyklių priedo 2.2 p. nurodytu adresu.

4.6. Jei prekė gauta nekokybiška arba gautas ne tas produktas, kurį klientas užsakė, išsiuntus grąžinamą prekę, prašome informuoti MB “Dr. Povas” el. paštu: info@drpovas.com apie patirtas siuntimo išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu, atsiunčiant skenuotą arba nufotografuotą pašto/kurjerio kvitą el. paštu. MB “Dr. Povas” įsipareigoja grąžinti patirtas išlaidas kartu su suma, suskaičiuota už grąžintą prekę, per 10 dienų.

4.7. Pardavėjas grąžindamas visas sumokėtas sumas (įskaitant 4.6 p. patirtas išlaidas), naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui.